REGULAMIN DOMINKA

§ 1

Kurs dla dzieci DOMINek Poznań prowadzony przez pracownię DOMIN Poznań kurs rysunku sp. z o.o. przy ul. Limanowskiego 4/2 w Poznaniu

§ 2

Zgłoszenie na kurs odbywa się za pomocą formularza na stronie https://nauka-rysunku.pl/ i obowiązuje od momentu zapisu do końca kursu w czerwcu lub do wysłania rezygnacji.

§ 3

Koszt jednych zajęć to 40zł/90min. Płatność za zajęcia należy uregulować z góry za cały miesiąc. Wysokość opłaty za cały miesiąc będzie wysyłana każdorazowo drogą mailową na podany w zgłoszeniu adres, a także zostanie podana na stronie internetowej https://nauka-rysunku.pl/harmonogram-dominek/

§ 4

Płatności dokonuje się na początku miesiąca przelewem na konto:
Odbiorca: DOMIN Poznań kurs rysunku sp. z o.o.
Nr konta : 28 1140 2004 0000 3602 7636 6242
Tytuł przelewu : DOMINek + Imię i nazwisko uczestnika + dzień zajęć

§ 5

Każdą nieobecność na zajęciach należy odrobić. Za nieodrobione zajęcia nie przysługuje zwrot pieniędzy lub zwolnienie z płatności. Pracownia DOMIN nie zwraca wniesionych opłat z tytułu niewykorzystanych
zajęć. O odrabianiu prosimy informować telefonicznie lub mailowo:
dominek.poznan@gmail.com / 512 296 896

§ 6

Rezygnację z zajęć należy zgłosić minimum tydzień przed końcem ostatniego
opłacanego miesiąca. Rezygnację należy przesłać drogą elektroniczną
na adres: dominek.poznan@gmail.com.

§ 7

Podczas zajęć uczeń przebywa w wyznaczonej sali i zobowiązany jest do
przestrzegania zasad wytyczonych przez Tutora.

§ 8

Opiekunowie uczniów mogą czekać w Pracowni DOMIN Poznań, jednak nie w sali,
w której odbywają się zajęcia z dziećmi.

§ 9

Gdy opiekun opuszcza Pracownię w trakcie zajęć, zobowiązany jest do odbierania
telefonu komórkowego, który podał w zgłoszeniu.

§ 10

Rodzice lub opiekunowie dziecka wyrażają zgodę na umieszczanie prac dzieci
oraz ich wizerunków na stronie internetowej i Facebooku Pracowni DOMIN Poznań
i DOMINek Poznań.

§ 11

1. Wszyscy Uczestnicy zajęć DOMINek zobowiązani są do przestrzegania
zasad porządkowych Pracowni określonych niniejszym Regulaminem.
2. W Pracowni obowiązują następujące zasady porządkowe:
a) Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości we wszystkich
pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia. W salach podczas zajęć
obowiązuje zakaz spożywania produktów spożywczych. Produkty spożywcze
mogą być spożywane w wyznaczonych miejscach oraz przechowywane w
lodówkach znajdujących w poszczeniach kuchennych. Wszelkie rzeczy
pozostawione w pomieszczeniach Pracowni będą wyrzucane w każdy
poniedziałek najpóźniej do godz. 9.00.
b) zakazuje się używania telefonów komórkowych oraz zakłócania spokoju innym
Uczestnikom.
c) Uczestnicy zobowiązani są do nie spóźniania się na zajęcia.
d) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Pracowni.
e) Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników poza zajęciami.
3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora rażącego nieprzestrzegania przez
Uczestnika zasad porządkowych Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia
danego Uczestnika z Kursu/Kursu Dodatkowego. W takim przypadku dokonana za
Kurs/Kurs Dodatkowy opłata nie będzie zwracana Uczestnikowi.

§ 12

Rodzic / opiekun ma obowiązek poinformować organizatora zajęć o wszelkich zaburzeniach rozwoju, chorobach i alergiach występujących u uczestnika zajęć jeżeli takowe występują.

Zgłaszając podopiecznego na zajęcia rodzic / opiekun oświadcza, że poinformował uczestnika o wyżej wymienionych.

§ 13

Zapisanie ucznia na zajęcia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego
Regulaminu