Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna

  Numer telefonu Rodzica/Opiekuna

  Email Rodzica/Opiekuna

  IImię i nazwisko uczestnika zajęć

  Email uczestnika zajęć

  Zgoda na udział w zajęciach dla uczestników niepełnoletnich
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej/go córki/syna w zajęciach organizowanych przez Domin Poznań. Oświadczam, iż zostawiłem/am pełne dane oraz telefon kontaktowy kierownictwu DOMIN w celu kontaktu w nagłych przypadkach. Deklaruję, że biorę pełną odpowiedzialność za dziecko w dordze na zajęcia i z powrotem. Jeżeli dziecko opuszcza placówkę znaczy, że robi to z mojego polecenia.

  AKCEPTACJA REGULAMINU