§ 1

Kurs dla dzieci DOMINek Poznań prowadzony przez pracownię Workshop Poznań sp. z o.o. przy ul. Limanowskiego 4/2 w Poznaniu

§ 2

Zgłoszenie na kurs odbywa się za pomocą formularza na stronie https://nauka-rysunku.pl/ i obowiązuje od momentu zapisu do końca kursu w czerwcu lub do wysłania rezygnacji.

§ 3

Koszt zajęć to 9x 160zł za roczny kurs obejmujący 33 zajęcia

Płatności “za pojedyncze zajęcia” 60zł 

Informacja o opłacie za cały miesiąc będzie wysyłana każdorazowo drogą mailową na podany w zgłoszeniu adres, a także zostanie podana na stronie internetowej https://nauka-rysunku.pl/ 

§ 4

Płatności dokonuje się do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto:

Odbiorca: Workshop Poznań sp. z o.o.

Nr konta :73 1140 2004 0000 3602 7685 5864

Tytuł przelewu: DOMINek + Imię i nazwisko uczestnika + dzień zajęć  § 5

Każdą nieobecność na zajęciach należy odrobić. O odrabianiu prosimy informować telefonicznie lub mailowo: domin.poznan.info@gmail.com / 791374738

W wypadku, kiedy Uczestnik nie może uczestniczyć w swoich zajęciach, ma prawo odrobić je na grupie wskazanej przez Organizatora. Zajęcia można odrabiać do końca trymestru po uprzednim zapisaniu się na nie w sposób wskazany przez organizatora.

Organizator zastrzega, iż przedmiotem usługi są rezerwacje terminów na dane zajęcia, polegające na tym, że uczestnik wykupuje kurs w formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca na grupie na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa na zajęciach na wybrany dzień i godzinę. Są to nietypowe zajęcia i posiadają określoną ciągłość, a co za tym idzie, DOMINEK nie ma możliwości dopisania nowych osób do grup, które już wystartowały, tak więc rezerwacja miejsca jednej osoby nie może być wymieniona na inną osobę, ze względu na wymaganą ciągłość zajęć. Brak obecności powoduje omijanie kluczowych lekcji, które są dedykowane pod kolejne spotkania i podzielone tematycznie. Lekcje można nadrobić poprzez odrabianie zajęć, muszą one jednak zachować swoją ciągłość. W przypadku wykupienia kursu na 4 wejścia, kurs jest traktowany jako osobna rezerwacja na 4 różne terminy (4 różne lekcje). Po przekroczeniu terminu (daty) kurs i możliwość jego wykorzystania wygasa, a Uczestnik ma prawo odrobić niewykorzystane zajęcia. Niewykorzystany kurs jest terminowy i nie może przejść na inną osobę, ani na następny miesiąc.

§ 6

Rezygnację należy przesłać drogą elektroniczną na adres: domin.poznan.info@gmail.com Okres wypowiedzenia po rezygnacji wynosi jeden miesiąc. 

§ 7

Podczas zajęć uczeń przebywa w wyznaczonej sali i zobowiązany jest do przestrzegania zasad wytyczonych przez Tutora.

§ 8

 Opiekunowie uczniów mogą czekać w Pracowni DOMIN Poznań, jednak nie w sali, w której odbywają się zajęcia z dziećmi.

§ 9

Gdy opiekun opuszcza Pracownię w trakcie zajęć, zobowiązany jest do odbierania telefonu komórkowego, który podał w zgłoszeniu.

§ 10

Rodzice lub opiekunowie dziecka wyrażają zgodę na umieszczanie prac dzieci oraz ich wizerunków na stronie internetowej, Facebooku i Instagramie organizatora zajęć. 

Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa Uczestników w zajęciach. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas zajęć, warsztatów czy eventów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo klub usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z DOMINEK. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.

Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie DOMINEK bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie DOMINEK, zajęć, wizerunku prowadzącego czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

§ 11 Reżim sanitarny

Z zajęć mogą korzystać zdrowe osoby, bez objawów choroby zakaźnej. Jeżeli w domu uczestnika przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, taki uczestnik nie może brać udziału w zajęciach w pracowni. W przypadku wykrycia objawów choroby zakaźnej u uczestnika, Organizator ma prawo poprosić taką osobę o opuszczenie zajęć.

§ 12

Wszyscy Uczestnicy zajęć DOMINek zobowiązani są do przestrzegania zasad porządkowych Pracowni określonych niniejszym Regulaminem. W Pracowni obowiązują następujące zasady porządkowe:

  1. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości we wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia. W salach podczas zajęć obowiązuje zakaz spożywania produktów spożywczych. Produkty spożywcze mogą być spożywane w wyznaczonych miejscach oraz przechowywane w lodówkach znajdujących w pomieszczeniach kuchennych. Wszelkie rzeczy pozostawione w pomieszczeniach Pracowni będą wyrzucane w każdy poniedziałek najpóźniej do godz. 9.00.
  2. zakazuje się używania telefonów komórkowych oraz zakłócania spokoju innym Uczestnikom.
  3. Uczestnicy zobowiązani są do nie spóźniania się na zajęcia.
  4. DOMINEK informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą do sali, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony DOMINEK. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
  1. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora rażącego nieprzestrzegania przez Uczestnika zasad porządkowych Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego Uczestnika z Kursu/Kursu Dodatkowego. 

§ 13

Rodzic / opiekun ma obowiązek poinformować organizatora zajęć o wszelkich zaburzeniach rozwoju, chorobach i alergiach występujących u uczestnika zajęć, jeżeli takowe występują. Zgłaszając podopiecznego na zajęcia rodzic / opiekun oświadcza, że poinformował uczestnika o wyżej wymienionych.

§ 14

1. Przedmiotem regulaminu jest realizacja zajęć mająca na celu edukację w zakresie rysunku.

2. Przedmiot regulaminu będzie realizowany w dostępny dla placówki sposób zarówno w formie fizycznej na miejscu za pośrednictwem platformy cyfrowej w formie nauki zdalnej. Formą domyślną będą zajęcia stacjonarne w placówce w przypadku wystąpienia zapisów z §18 Siła Wyższa usługi będą świadczone na niezmienionym poziomie merytorycznym, a program realizowany zgodnie z harmonogramem, zmianie może ulec jedynie forma zajęć.

§ 15

Zapisanie ucznia na zajęcia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu

§ 16 Ochrona Danych Osobowych

W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: https://nauka-rysunku.pl/polityka-prywatnosci-workshop/

§17 Obostrzenia związane z COVID-19

  1. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi DOMINEK stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi: 

a) Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie.  

b) DOMINEK Dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy pod tym linkiem: https://nauka-rysunku.pl/polityka-bezpieczenstwa-sanitarnego/ 

c) Uczestnik akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, wspomnianego w pkt a.

d) Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf wygasa i traci moc.

§18 Siła Wyższa

1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.

2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 

3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Klientem.

4. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Klientowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Klientem. 

5. Zgodnie z §14 pkt. 2 Klient będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz kontynuować pobieranie nauki na niezmiennie wysokim poziomie merytoryczny. 

6.W przypadku zmiany formy realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Klienta sposób.

7. Klient wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin potwierdza, że nie wnosi do niego uwag.

§19

Teren Szkoły jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Szkoły znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy lektorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Szkoły, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy placówki i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.

Szkoła nie oferuje Uczestnikom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Uczestnik Szkoły deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie kursu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Uczestnik Szkoły taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika w celu umilenia sobie czasu. Jest również dla wielu pracowników sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.