Imię i nazwisko Opiekuna

  Numer telefonu Opiekuna

  Email Opiekuna

  Imię i nazwisko uczestnika zajęć

  1. Zgoda na udział w zajęciach
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej/go córki/syna w zajęciach organizowanych przez Domin. Oświadczam, iż zostawiłem/am pełne dane oraz telefon kontaktowy kierownictwu Workshop w celu kontaktu w nagłych przypadkach. Deklaruję, że każdorazowo odprowadzę dziecko na zajęcia i z powrotem i biorę za nie w tym czasie pełną odpowiedzialność. Jeżeli dziecko opuszcza placówkę znaczy, że robi to z mojego polecenia.

  Ankieta epidemiologiczna COVID-19

  Biorąc pod uwagę niezbędne środki ostrożności, w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem SARS-CoV-12 (Covid-19), prosimy o wypełnienie poniższej ankiety

  Czy Pan/Pani/dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna)?

  Czy obecnie występują u Pana/Pani/dziecka/podopiecznego objawy infekcji? (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)?

  Czy obecnie lub ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy u kogoś z domowników?

  2. Odpowiedzialność
  Świadomy/- a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń - Art. 233 §1 Kodeksu Karnego i Art. 6 Kodeksu Cywilnego, oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszej ankiecie są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Jeżeli powyższe informacje uległyby jakiejkolwiek zmianie deklaruję niezwłocznie poinformować placówkę.
  3. Bezpieczeństwo sanitarne
  Oświadczam, że zapoznałem się z procedurą bezpieczeństwa sanitarnego placówki https://nauka-rysunku.pl/polityka-bezpieczenstwa-sanitarnego/ i zdaje sobie sprawę, że pomimo dochowania przez placówkę wszelkiej staranności, nadal istnieje ryzyko zarażenia się wirusem COVID-19 oraz jego pochodne. Akceptuje to ryzyko i nie będą rościł sobie praw do odszkodowania, gdyby taka sytuacja miała miejsce.

  AKCEPTACJA REGULAMINU