REGULAMIN PRACOWNI DOMINek Poznań

 

§1
Uczestnicy kursu przebywają w sali zajęć tylko w czasie grupy, na którą są zapisani. Wyjątkiem jest nieobecność na swoich zajęciach i odrabianie zajęć w innym dniu
w tygodniu.
§2
Zajęcia można odrabiać w wybrany dzień, którym odbywają się zajęcia po wcześniejszej informacji telefonicznej do Tutora pod numerem 512 296 896
 §3
Uczestnicy kursu zobowiązani są do przestrzegania zasad porządku i czystości wytyczonych przez Tutora. Podczas zajęć przebywają w sali wyznaczonej na początku zajęć.
 §4
Opiekunowie uczniów mogą w trakcie trwania zajęć czekać w Pracowni DOMIN Poznań, jednak nie w sali, w której odbywają się zajęcia z dziećmi.
 §5
Jeśli opiekun opuszcza Pracownię w trakcie zajęć, zobowiązany jest do odbierania telefonu komórkowego, który podał na wypadek nieprzewidzianych okoliczności.
 §6
 Pracownia DOMIN zapewnia materiały plastyczne dla uczestników.
 §7
Rodzice lub opiekunowie dziecka wyrażają zgodę na umieszczanie prac dzieci oraz ich wizerunków  na stronie internetowej i Facebooku Pracowni DOMIN Poznań
i DOMINek Poznań
 §8
Rezygnację z zajęć należy zgłosić minimum tydzień przed końcem ostatniego opłacanego miesiąca. Rezygnację należy  przesłać drogą elektroniczną
 §9
Opłata za zajęcia w DOMINku jest opłatą miesięczną, zależy od ilości zajęć
w danym miesiącu. Koszt jednego spotkania to 30 zł / 1,5 h.
 §10
Płatności dokonuje się na pierwszych zajęciach w miesiącu, za miesiąc z góry,
bądź przelewem.
 §11
Nieuczęszczanie na zajęcia nie zwalnia z opłat.
Pracownia DOMIN  nie  zwraca wniesionych opłat z tytułu niewykorzystanych zajęć.
 §12
Zapisanie ucznia na zajęcia jest jednoznaczne z  zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.