REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH

prowadzonych przez pracownię rysunku DOMIN Poznań sp. z o.o.
z dnia 08.10.2017

 

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Kursów jest DOMIN Poznań sp. z o.o.
2. Kursy odbywają się w Poznaniu przy ul.Limanowskiego 4/2 bądź w innym wskazanym przez
Organizatora miejscu.
3. Regulamin ustala organizację oraz zasady prowadzonych przez Organizatora Kursów
oraz Kursów Dodatkowych i związane z tym uprawnienia oraz obowiązki Uczestników
oraz Organizatora.
4. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Kursów i Kursów Dodatkowych.
5. Treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie internetowej Organizatora
www.nauka-rysunku.pl/regulamin-domin/ ‎oraz w formie papierowej znajduje się w siedzibie Pracowni
przy ul.Limanowskiego 4/2 w Poznaniu.
6. Każdy Uczestnik Kursów/Zajęć Dodatkowych przed ich rozpoczęciem zobowiązany jest
do zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu.

 

§ 2 Definicje
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.
b) Organizatorze lub Pracowni – należy przez to rozumieć Pracownię Rysunku
DOMIN Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul.Limanowskiego 4/2
c) Uczestnikach – należy przez to rozumieć osoby, które zostały zakwalifikowane
przez Organizatora do wzięcia udziału w Kursie lub Zajęciach Dodatkowych.
d) Kursie – należy przez to rozumieć podstawowe (rejsowe) zajęcia rysunku i
malarstwa prowadzone przez Organizatora na zasadach wskazanych w
Regulaminie.
e) Kursach Dodatkowych lub Zajęciach Dodatkowych – należy przez to rozumieć
nieobowiązkowe zajęcia udostępnione przez Organizatora Uczestnikom lub
osobom nie będącym Uczestnikami prowadzone w różnych formach, w tym w
szczególności: warsztaty, zajęcia plenerowe, veteran room, kursy wakacyjne i
feriowe, maratony przedegzaminacyjne. Zajęcia Dodatkowe mogą mieć charakter
zajęć odpłatnych bądź nieodpłatnych.
f) Strona Internetowa Organizatora – należy przez to rozumieć www.nauka-rysunku.pl
g) Strona Facebookowa Organizatora- należy przez to
rozumieć www.facebook.com/domin.poznan/
h) Adres e- mail Organizatora – domin.poznan@gmail.com

§ 3 Cel Kursów
1. Celem Kursów oraz Kursów Dodatkowych prowadzonych przez Organizatora jest:
a) nauka, pogłębianie wiedzy oraz umiejętności Uczestników w zakresie rysunku i
malarstwa zgodnie z programem oferowanych zajęć;
b) pogłębienie pasji i zainteresowań Uczestników w zakresie rysunku i malarstwa.
2. Stopień trudności Kursów każdorazowo dostosowany jest do indywidualnych
umiejętności Uczestników.

§ 4 Rodzaje Kursów
1. Organizator prowadzi Kursy oraz Kursy Dodatkowe.
2. Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez Pracownię Kursów oraz Kursów
Dodatkowych, w tym rodzaju Kursów oraz Kursów Dodatkowych, terminach ich
odbywania, zakresie zajęć, grupach wiekowych, dla których są przeznaczone oraz
cenie (Tabela Opłat), każdorazowo będą zamieszczane na Stronie Internetowej
Organizatora.

§ 5 Zapisy na Kursy
1. Zapisu na Kurs dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego
formularza zgłoszeniowego znajdującego się na Stronie Internetowej Organizatora.
2. Potwierdzeniem uczestnictwa w Kursie jest przesłanie przez Organizatora e-maila (na
adres wskazany w zgłoszeniu) potwierdzającego zapisanie osoby na dany Kurs.
3. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z faktem zapoznania się
i akceptacji Regulaminu.
4. Zapisy na Kursy trwają przez cały rok szkolny, tj. od września do czerwca włącznie.
Terminy Kursów każdorazowo będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora.
5. Możliwe jest dokonanie zapisu i przystąpienie do zajęć w trakcie trwania
poszczególnych Kursów. W przypadku późniejszego przystąpienia do Kursów opłata
nie ulega zmniejszeniu, a Uczestnik powinien odrobić opuszczone zajęcia.
6. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania Kursu opłaty dokonane przez Uczestnika
podlegają zwrotowi na zasadach wskazanych w tabeli opłat
7. Pracownia zastrzega sobie prawo do odwołania Kursów przed ich rozpoczęciem.
W takim przypadku wszelkie opłaty dokonane przez Uczestnika podlegają zwrotowi w
pełnej wysokości.
8. Zapisy na Zajęcia Dodatkowe będą obywały się na zasadach odrębnych wskazanych
każdorazowo przez Organizatora.

§ 6 Czas trwania Kursów
1. Długości poszczególnych Kursów oraz Zajęć Dodatkowych będą podawane na Stronie
Internetowej Organizatora i mogą się różnić w zależności od tematyki oraz programu
Kursu.
2. Pełny Kurs roczny trwa 10 miesięcy (od września do czerwca) i podzielony jest na
3 trymestry (wrzesień – listopad, grudzień – luty, marzec – czerwiec) po 12 zajęć w
trymestrze, łącznie 36 zajęć.
3. W przypadku, gdy zaplanowane zajęcia nie odbędą się z przyczyn niezależnych od
Organizatora (np. święta państwowe, kościelne, ciężka choroba prowadzącego)
zajęcia w ramach Kursu zostaną przeniesione na inny termin. O nowych terminach
Organizator poinformuje Uczestników.

§ 7 Opłaty
1. Ceny Kursów każdorazowo podane będą w tabeli opłat zamieszczonej na Stronie
Internetowej Organizatora. Cena wskazana na Stronie Internetowej Organizatora
uwzględnia ilość zajęć w ramach poszczególnych Kursów.
2. Uczestnik, który otrzyma potwierdzenie zapisania na dany Kurs, o którym mowa w § 5
ust. 2 jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny najpóźniej do dnia, na który
zaplanowane są pierwsze zajęcia w ramach Kursu. Wysokość zapłaty uzależniona jest
od przyjętego przez Uczestnika sposobu zapłaty („co miesiąc”/”3x w roku”/”).
3. Organizator dopuszcza następujące warianty harmonogramu opłat:
a) Płatność za trymestr w trzech ratach – płatna najpóźniej do 10 dnia miesiąca
rozpoczynjącego dany trymestr („3x w roku”). Terminy rozpoczęcia trymestrów
będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora
b) Płatność miesięczna płatna w dziewięciu ratach – płatna najpóźniej do
każdego 10. dnia miesiąca („co miesiąc”).
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach płatności mogą być dokonywane w
indywidulanie ustalonych ratach. W tym celu Uczestnik jest zobowiązany przesłać
Organizatorowi e-maila zawierającego wniosek o rozłożenie opłaty na raty wraz z
uzasadnieniem.
5. Wpłaty należy dokonywać, przelewem na konto Pracowni, podane przez Organizatora
w e-mailu, o którym mowa w § 5 ust. 2 w tytule podając imię i nazwisko oraz nazwę
Kursu.
6. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu środków na konto bankowe
Organizatora. Brak zapłaty w terminie uniemożliwia Uczestnikowi branie udziału
w zajęciach.

§ 8 Rezygnacja z Kursu
1. Uczestnik może złożyć rezygnację z udziału w Kursie.
2. Rezygnacji należy dokonać za pośrednictwem Adresu e- mail Organizatora, nie
później niż na jeden tydzień przed rozpoczęciem kolejnego trymestru.
3. Cena przy płatności “co miesiąc” i “3x w roku” odnosi się do pakietu zajęć i jest ceną promocyjną. W przypadku rezygnacji z zajęć cena promocyjna nie obowiązuje, a koszt wykorzystanych zajęć jest liczony na podstawie ceny za “pojedyncze zajęcia”

§ 9 Organizacja Kursów
1. Organizator podzieli Uczestników na grupy. O przydzieleniu Uczestnika do konkretnej
grupy Organizator poinformuje za pośrednictwem Adresu e- mail Organizatora.
2. Uczestnicy są zobowiązani do uczęszczania na Kursy do przypisanych grup. Uczestnik
w przypadku opuszczenia zajęć na Kursie ma prawo do ich odrobienia w innej grupie
tylko po uprzednim uzgodnieniu terminu za pośrednictwem Adresu e- mail
Organizatora. Odrobienie zajęć możliwe jest tylko do końca danego trymestru.
3. Uczestnik może zmienić przypisaną grupę, tylko po uprzednim uzgodnieniu tego faktu
z Organizatorem. O chęci zamiany grupy należy poinformować Organizatora wysyłając
wiadomość na Adres e- mail Organizatora.
4. Uczestnik może uczestniczyć w zajęciach w innych filiach Pracowni pod warunkiem
wcześniejszego zgłoszenia tego faktu drogą e -mail bezpośrednio do wybranej
pracowni i otrzymania potwierdzenia o możliwości uczestnictwa. O fakcie odrobienia
zajęć w innej filii Uczestnik zobowiązany jest poinformować swoją Pracownię.
5. W ramach Kursu:
a) Uczestnik Kursu powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach, a ewentualne
nieobecności winny być uzasadnione.
b) Celem prawidłowego przygotowania do egzaminu Uczestnicy Kursów
zobowiązani są do wykonywania zadanych prac domowych oraz do okazania
tych prac w terminie wyznaczonym przez Pracownię. Zaliczenie prac
domowych odbywa się poprzez wpis prowadzącego zajęcia w indeksie.
c) Uczestnik ma obowiązek posiadania materiałów szkoleniowych. Materiały
szkoleniowe zostaną przekazane Uczestnikom Kursu przez prowadzącego
Kurs.
d) Uczestnik jest zobowiązany do dołączenia do grupy oraz Strony Facebookowej
Organizatora.

§ 10 Sprawy Porządkowe
1. Wszyscy Uczestnicy Kursów/Zajęć Dodatkowych zobowiązani są do przestrzegania
zasad porządkowych Pracowni określonych niniejszym Regulaminem.
2. W Pracowni obowiązują następujące zasady porządkowe:
a) Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości we wszystkich
pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia. W salach podczas zajęć
obowiązuje zakaz spożywania produktów spożywczych. Produkty spożywcze
mogą być spożywane w wyznaczonych miejscach oraz przechowywane w
lodówkach znajdujących w poszczeniach kuchennych. Wszelkie rzeczy
pozostawione w pomieszczeniach Pracowni będą wyrzucane w każdy
poniedziałek najpóźniej do godz. 9.00.
b) zakazuje się używania telefonów komórkowych oraz zakłócania spokoju innym
Uczestnikom.
c) Uczestnicy zobowiązani są do nie spóźniania się na zajęcia.
d) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Pracowni.
e) Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników poza zajęciami.
3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora rażącego nieprzestrzegania przez
Uczestnika zasad porządkowych Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia
danego Uczestnika z Kursu/Kursu Dodatkowego. W takim przypadku dokonana za
Kurs/Kurs Dodatkowy opłata nie będzie zwracana Uczestnikowi.

§ 11 Otwarta Pracownia
1. Uczestnicy Kursów/Kursów Dodatkowych uprawnieni są do nieodpłatnego korzystania z
przygotowanych do zajęć i odpowiednio wyposażonych pomieszczeń Organizatora
(„Otwarta Pracownia”).
2. Wymiar godzin do wykorzystania oraz terminarz Otwartej Pracowni każdorazowo
przedstawiony będzie na Stronie Internetowej Organizatora.
3. Jednocześnie z Otwartej Pracowni korzystać mogą niezależnie od siebie Uczestnicy
różnych Kursów/Kursów Dodatkowych. Jeżeli w Pracowni odbywają się planowane
Kursy/Kursy Dodatkowe ich Uczestnicy mają pierwszeństwo w korzystaniu z
pomieszczeń Organizatora.

§ 12 Veteran room
Dla osób ,które dostały się na państwową uczelnie wyższą (studia dzienne) lub ukończyły
23 lata i były uczestnikam Kursów przez co najmniej 6 trymestrów Pracownia organizuje
darmowe Zajęcia Dodatkowe w wybranej grupie tematycznej („veteran room”).
Szczegółowe informacje o zajęciach Organizator zamieści na Stronie Internetowej
Organizatora.

§ 13 Kursy wakacyjne i feriowe
1. W trakcie trwania wakacji szkolnych oraz szkolnych ferii zimowych Pracownia organizuje
kursy wakacyjne i feriowe.
2. Kursy wakacyjne i feriowe odbywają się na następujących zasadach:
a) Uczestnicy zapisują się na dowolną ilość tygodni dokonując opłaty za liczbę
wybranych przez siebie tygodni
b) W przypadku rezygnacji w trakcie tygodnia Organizator nie zwraca opłaty za dany tydzień. Opłaty za
kolejne tygodnie będą zwracane
3. Szczegółowe informacje o zajęciach Organizator zamieści na Stronie Internetowej
Organizatora.

§ 14 Postanowienia końcowe
1. Osoby prowadzące podobną (konkurencyjną) działalność do działalności prowadzonej
przez Organizatora nie mogą uczestniczyć w Kursach/Kurasach Dodatkowych
Organizator może takie osoby takie wykluczyć z Kursów/ Kursów Dodatkowych bez
prawa do zwrotu dokonanych opłat.
2. Uczestnicy Kursów/Kursów Dodatkowych udzielają Organizatorowi nieodpłatnej i
nieorganicznej czasowo licencji na utwory powstałe w ramach Kursów/ Kursów
Dodatkowych Szczegółowe informacje o zakresie licencji zostały uregulowane
w załączniku nr 1 do Regulaminu.
3. Sprawy związane z ochroną danych osobowych Uczestników zostały uregulowane
w załączniku nr 2 do Regulaminu.
4. Sprawy związane z ochroną wizerunku Uczestników zostały uregulowane
w załączniku nr 3 do Regulaminu.
5. Komunikacja między Pracownią ,a uczestnikami odbywa się wyłącznie drogą mailową.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
7. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią załączniki:
a) Załącznik nr 1 – zakres licencji
b) Załącznik nr 2 – ochrona danych osobowych
c) Załącznik nr 3 – ochrona wizerunku.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.10.2017 i uchyla wszystkie poprzednie
regulaminy.

 

TABELA OPŁAT

Nazwa kursu / cena przy płatności “co miesiąc”/ cena przy płatności “3x w roku / cena za “pojedyncze zajęcia”

Kurs rysunku architektura : 9x 310zł / 3x 885zł / 100zł

Kurs rysunku hobby: 9x 310zł / 3x 885zł / 100zł

Kurs rysunku ASP: 9x 350zł / 3x 1000zł / 100zł

Kurs rysunku DOMIN Junior: 9x 260zł / 3x 720zł / 100zł

Kurs rysunku akwarela : 9x 260zł / 3x 720zł / 100zł

 

Cena przy płatności “co miesiąc” i “3x w roku” odnosi się do pakietu zajęć i jest ceną promocyjną. W przypadku rezygnacji z zajęć cena promocyjna nie obowiązuje, a koszt wykorzystanych zajęć jest liczony na podstawie ceny za “pojedyncze zajęcia” 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu Uczestnictwa w Kursach Prowadzonych przez Pracownię
Rysunku DOMIN Poznań sp z o.o. z dnia 8.10.2017

Zakres licencji
Prace wykonane przez Uczestników podczas zajęć lub przygotowywane w domu i
przedstawione Pracowni do korekty mogą być zachowane w archiwum Pracowni
(„Utwory”). Pracowni przysługuje prawo wykorzystania tych prac i ich reprodukcji w
materiałach i publikacjach wydawanych przez Pracownię. Tym samym Uczestnik
nieodpłatnie udziela Organizatorowi licencji do powstałych w ramach Kursu/Kursu
Dodatkowego Utworów. Udzielona licencja dotyczy wszystkich pól eksploatacji wskazanych
w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w tym w
szczególności: udostępniania, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami,
na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony wyżek –
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Licencja zostaje udzielona na
czas nieznaczony. Organizator może upoważnić inne osoby do korzystania z Utworu.

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu Uczestnictwa w Kursach Prowadzonych przez Pracownię
Rysunku DOMIN Poznań sp z o.o. z dnia 8.10.2017

Ochrona Danych Osobowych
Organizator oświadcza, że na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych jest administratorem danych osobowych Uczestników Dane
osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacyjnym, prowadzenia Kursów oraz w celach
marketingowych Jednocześnie Organizator informuję, że Uczestnicy posiadają prawo
dostępu do treści swoich danych oraz mają możliwość ich poprawiania. Każdy Uczestnik
oświadcza, że dobrowolne podaje Organizatorowi swoje dane osobowe.

 

Załącznik nr 3

do Regulaminu Uczestnictwa w Kursach Prowadzonych przez Pracownię
Rysunku DOMIN Poznań sp z o.o. z dnia 8.10.2017

Ochrona Wizerunku
Uczestnicy Kursów wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku podczas zajęć Pracowni i
wykorzystywanie tego wizerunku dla potrzeb marketingowych Organizatora, w tym w
szczególności na publikację zdjęć na Stronie Internetowej Organizatora oraz Stronie
Facebookowej Organizatora. Uczestnik uprawniony jest do sprzeciwu na utrwalenie i
wykorzystanie jego wizerunku. Intencją Organizatora jest ukazanie Uczestników
realizujących zadania w ramach prowadzonych Kursów/Kursów Dodatkowych.